Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje https://www.uodo.lt/ taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje https://www.uodo.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.uodo.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB „Zirzia“, juridinio asmens kodas 305689292 (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
  1.2. Taisyklės nustato Parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  1.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
  1.4. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 2. Sutarties sudarymas
  2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma.
  2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.
  2.3. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Apmokėti”.
  2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.
  2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.
  2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 3. Prekės ir jų kainos
  3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.
  3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.
  3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
  3.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte.
  3.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
 4. Atsiskaitymas už prekes
  4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
  4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;
  4.1.2. atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą (Pardavėjo sąskaitos rekvizitai nurodyti internetinės Parduotuvės skiltyje „Apmokėjimas“).
  4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.
  4.3. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.
  4.4. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
  4.5. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas.
  4.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.
 5. Prekių pristatymas
  5.1. Prekes pristato Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje. Taip pat prekių pristatymas gali būti vykdomas į OMNIVA paštomatą Lietuvoje.
  5.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:
  5.2.1. Lietuvoje papildomai priskaičiuojamas 4,90 EUR pristatymo mokestis. Pristatymo į Kuršių neriją kaina 29 EUR. Pristatymas į pasirinktą OMNIVA paštomatą Lietuvoje – 2,49 EUR.
  5.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 2 – 5 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.
  5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  5.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@uodo.lt), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
  5.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.
  5.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo), už pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas prekių pristatymo ir pakartotinio pristatymo Pirkėjui išlaidas bei prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.
  5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
 6. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir Prekių grąžinimas
  6.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@uodo.lt. Už prekės grąžinimą apmoka pirkėjas.
  6.2. Atsisakius prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, grąžinama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:
  6.2.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
  6.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
  6.2.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
  6.3. Nepriklausomai nuo prekės pristatymo būdo, visas grąžinamas prekes Pirkėjas turi išsiųsti Pardavėjui į OMNIVA Vilniaus IKI Dzūkų paštomatą, esantį adresu Dzūkų g. 1, Vilnius.
  6.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą (prekių grąžinimo aktą), kurią Pirkėjas gali rasti elektroninėje Parduotuvėje (prie Grąžinimo aprašymo) ar pateikti laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą).
  6.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz. apatiniai, jei buvo nuimta higieninė apsaugos juostelė), taip pat ir kitais LR Civilinio kodekso 6.22810 2 dalyje nurodytais atvejais. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą bei gavęs grąžinamas prekes kartu su Taisyklių 6.4 punkte nurodytais dokumentais, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo atveju, prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.
  6.6. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos „Mažmeninės prekybos taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 6.3. – 6.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.
 7. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
  7.1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklės“, nustatytais atvejais ir sąlygomis.
  7.2. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
  7.3. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  7.3.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  7.3.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  7.3.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
  7.3.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
  7.4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 7.3 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 7.3 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 7.3 punkte numatytą būdą.
  7.5. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą.
  7.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu, kurį Pirkėjas gali rasti elektroninėje Parduotuvėje (prie Grąžinimo aprašymo), arba Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vienas iš Taisyklių 7.3 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės ar banko sąskaitos išrašas).
 8. Asmens duomenų tvarkymas
  8.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
  8.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
  8.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslais.
  8.4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 8.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
  8.5. Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.
  8.6. Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
  8.7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 10 metų nuo Sutarties sudarymo.
  8.8. Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo www.uodo.lt internetinėje svetainėje, arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  8.9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 8.4. ir 8.5. punktuose ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
  8.10. Pirkėjas bei kiti www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
  8.10.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  8.10.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  8.10.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  8.10.4. teisę atšaukti sutikimą;
  8.10.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  8.11. Pirkėjas bei kiti www.uodo.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@uodo.lt.
  8.12. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  8.13. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 9. Baigiamosios nuostatos
  9.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
  9.2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
  9.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 9.2. punkte nurodytų reikalavimų.
  9.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  9.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@uodo.lt.
  9.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  9.7. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  9.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.